top of page

Juurista latvoille

Projektet tangerar den levande finska populärmusikkulturens mångfald och fortsättning. Målet är att undersöka den diginativa generationens deltagande i populärmusikkulturen och kartlägga viktiga branschaktörer.

Utifrån undersökningsresultatet gestaltas samhälleliga faktorer som inverkar på branschen. Detta fungerar som utgångsläge för verksamhetsmodellernas konstruktiva förändring. Modellerna utvecklas tillsammans med de unga och branschaktörerna och testas i projektets pilotskede.

Om Projektet

Under 2010-talet märkte en del evenemangsaktörer att ungas intresse för livemusik hade minskat.

 

Undersökningar som gjorts av Music Finland, LiveFIN ry och Live DMA tyder på att biljettförsäljningen inte täcker konsertverksamheternas kostnader. Förutom biljettintäkterna formas nya inkomstkällor varav den mest betydande är restaurangverksamheten.

 

De ungas minskade alkoholkonsumtion ger upphov till en förlustbringande verksamhetsmodell. Från och med 2007 har alkoholkonsumtionen överlag minskat. Trenden visar på en allt lägre alkoholkonsumtion hos de unga. Branschen behöver nya verksamhetsmodeller för att erbjuda ekonomisk tillgänglighet. Kulturproducenter och konsumenter behöver tillsammans skapa en ny live kultur.

 

Projektet Juurista Latvoille jobbar för upprätthållandet av den levande finska populärmusikkulturen och för framtiden säkra dess fundamentala roll i kulturen. Projektets mål är att utreda deltagandet i livemusik hos den nuvarande diginativa generationen och hur branschaktörerna kan omformas för att fungera till fördel för kulturens mångfald och kontinuitet. Utvecklandet av nya verksamhetsmodeller grundar sig på samarbete mellan den nya generationen och branschaktörer. Målet är att koppla ihop branschaktörerna och förändringen inom livebranschen med de unga.

 

Mission

Projektet främjar strategin för kulturpolitikens målområde 2025 ”kulturens grund och kontinuitet”, vars mål är en stark och livskraftig kultur.

Projektet består av 5 olika delar:

 

1. Bakgrundsundersökningen vill ifrågasätta påståendet ”unga går inte på konserter och publiken blir äldre”.

2. Utöver undersökningen kartläggs aktörers nätverk och en uppfattning skapas kring vad som påverkar olika aspekter inom livebranschen och hur de fungerar.

3. Utifrån undersökningsresultatet skapas framtidsscenarion som visar vilka strukturella förändringar som bör tas i beaktande vid planeringen av nya verksamhetsmodeller.

4. Den samlade informationen, kartläggningen och scenariona utnyttjas i idéworkshopparna där branschaktörerna, unga, musikpedagoger, kulturproducenter och intressenter möts.

5. Via pilotskedet fås värdefull information och verktyg för användningen av de nya strukturerna och en grund skapas för de nya strukturernas användning. Verksamhetsmodellerna kommer att vara tillgängliga för anpassning av olika verksamheter.

Tidtabell

2019: Bakgrundsundersökning

2019: Arbete kring scenarion

2020: Gemensam planering av nya verksamhetsmodeller

2021: Pilotskede för verksamhetsmodellerna

Team

Produktionsteamets sammansättning varierar under projektets gång. Som projektledare fungerar Salla Vallius, undersökningskoordinator är Harri Homi och undersökare Maarit Kinnunen.

Projektet genomförs av LiveFIN ry med finansiering av OKM i samarbete med Konstuniversitetet, Sibelius-Akademin, DUNK rf samt Nuorten Akatemia.

bottom of page