top of page
Search
  • niina653

140 nuorta osallistui Juurista latvoille -idealaboratorioihin

Juurista latvoille -hankkeen nuorille suunnatut idealaboratoriot käynnistyivät koronapandemiatilanteen vuoksi aiottua hitaammin, mutta lopulta kaikki nuorten ideointia ja konseptointia sisältävät idealaboratoriot saatiin toteutettua keväällä 2021. Idealaboratoriot suunnitteli Nuorten Akatemia ja toteutuksesta vastasivat Nuorten Akatemian ohella DUNK rf sekä LiveFIN ry.


Koronapandemian toisen aallon vuoksi oppilaitokset eivät vastaanottaneet ulkopuolisia kävijöitä vielä syys-lokakuussa 2020 tiloihinsa, joten hanketiimi joutui siirtämään ja miettimään uudelleen idealaboratorioiden toteuttamistapaa. Nuorten idealaboratorioita järjestävät hankkeen kumppanit Nuorten Akatemia sekä DUNK rf. joutuivat myöhäistämään idealaboratorioiden ajankohtaa lopulta keväältä 2020 syksyyn 2020 sekä alkuvuoteen 2021. Samalla Nuorten Akatemia ja DUNK rf. muotoilivat hanketiimin kanssa yhteistyössä nuorille suunnattua idealaboratorioiden palvelumuotoilukonseptiaan uuteen muotoon. Idealaboratorioista nuorilta kerättävä tiedon sisältö säilyi samankaltaisena, mutta materiaali muokattiin valmiiksi suoraan opettajille käytettäväksi sen sijaan, että Nuorten Akatemian tai DUNK rf:n henkilöstö siirtyisi itse paikan päälle oppilaitoksiin. Samalla konseptista toteutettiin kilpailu, jossa voittajakoulut saivat 500 euron arvoisen palkinnon. Palkinto ohjattiin käytettäväksi elävän musiikin tai muun musiikkitoiminnan hyväksi. Voittajaryhmien valinnassa oli mukana hanketiimin lisäksi Dunk rf sekä LiveFIN ry:lle idealaboratorioprojektia toteuttava opiskelija Jenna Rovio, edustaen samalla nuorisonäkökulmaa.


Ideoista konsepteiksi


Idealaboratoriot muodostuivat opettajan tai ohjaajan vetämiksi, nuorisoryhmien itsenäisesti tuottamiksi, 45-90 minuutin ideointisessioiksi. Opettajille/ohjaajille jaettiin ennakkoon materiaalit, jossa ryhmä tuli jakaa 3-5 hengen pienryhmiin. Ryhmät orientoituivat elävän musiikin maailmaan ja sen herättämiin mielikuviin Nuorten Akatemian toteuttaman esittelymateriaalin avulla. Tämän jälkeen pienryhmille jaettiin idearuudukot, jossa osallistujat kirjoittivat ensimmäiset mieleen nousseet ajatukset 4x5 ruukoidulle A4-paperille. Tämän jälkeen jokainen pienryhmä tuotti yhden ideakilpailuehdotuksen. Jokainen kilpailuehdotus piti sisällään ongelman tai tarpeen, johon idea ottaa kantaa, ratkaisun ongelmaan sekä perustelut. Perustelut muodostavat idean neljästä osa-alueesta: idean kuvaus, miksi idea koettiin hyväksi, mikä ideassa saisi nuoret osallistumaan elävään musiikkiin sekä idean riskit.


Idealaboratorioiden päämäärä oli tavoittaa nuorten ideoita ja ajatuksia siitä, mikä saisi heidät kiinnostumaan livemusiikista sekä tekijöinä että kokijoina. Ideoita vastaanotettiin yhteensä 35 pienryhmältä 35 kappaletta. Nuoria osallistui ideointiin yhteensä noin 140 henkilöä, mikä täyttyi myös hankkeen tavoitteet koronatilanteesta huolimatta.
Toistuvien teemojen löytäminen

Saadusta materiaalista kerättiin konkreettisia ideoita, mutta eritoten myös toistuvia teemoja tai elävän musiikin tapahtumilla ja keikoilla käymiseen vaikuttavia osatekijöitä. Tämä on oleellista kahdesta syystä; Ideoinnin tarkoitus on löytää konkreettisia ideoita, jolla nuorten kynnys elävän musiikin osallistumiseen laskee, mutta myös saada näkyviin tekijöitä, jotka eivät ole taipuneet idean muotoon, mutta jotka toistuvasti nousevat esille nuorten ajattelussa.

Idearuudukoiden avulla syntyneistä nuorten ajatuksista, ideoista ja mielipiteistä etsittiin näitä toistuvia teemoja affinity mapping -menetelmää hyödyntäen. Ideearuudukoitten yksittäiset vastaukset sekoitettiin keskenään ja niitä ryhmiteltiin samankaltaisten vastausten kanssa. Näin voitiin löytää tehokkaasti monia toistuvia teemoja. Keskeisiksi toistuviksi teemoiksi nousivat musiikkisisältö, saavutettavuus, oheistarjonta, järjestelyt, turvallisuus, tiedotus tai markkinointi sekä esitystekniikka. Teemoja käytettiin varsinaisten ideaehdotusten läpivalaisulle, jotta voitiin hahmottaa toisistaan poikkeavien ideoiden taustalla vaikuttavat tekijät.


Juurista latvoille -hanke pureutuu kesällä 2022 julkaistavassa loppuraportissaan tarkemmin idealaboratorioiden antiin.


28 views0 comments
bottom of page